Работодатели

от Best Practice

Свържете се с нас относно посочените услуги на тел.: ‭+359 88 6780900‬ или имейл career@bestpractice.bg

Попълнете кратка анкета за Електронно управление на процеси на работа и до един месец ще получите статистически данни за начина на дистанционна управление на работата на всички, попълнили анкетата.

В нашата бързо променяща се и развиваща се бизнес среда най-успешните организации са онези, които прилагат нови процеси и ефективни начини за оценка, развитие и задържане на своя човешки капитал и по този начин си гарантират иновации и растеж.

Стратегията за Човешките ресурси в компанията изпълнява повече задължения, отколкото просто да се справя със запълване на позициите или да обработва ведомости за заплати. Ключова роля на HR стратегията в компанията е разработването на дейности насочени изцяло към служителите.

Ние от bestpractice ви представяме няколко примера, с които стратегическия HR може да повлияе решаващо на успеха.

Бюджетиран контрол

Разработваме методи за планиране и намаляване на разходите, свързани с управлението на хора. Освен това правим проучвания и анализи на тенденциите в заетостта, пазара на труда и възнагражденията въз основа динамиката на бизнеса. За да се гарантира, че заплатите в компанията са конкурентни и реалистични, ръстът им трябва да е предвиден, чрез предварителен план на HC (head count) и FTEs (full time equivalent). Тъй като повечето компании имат строг бюджет, към който трябва да се придържат, тази плановост в бюджетите е особено полезна.

Удовлетвореност на служителите

Важно е да се следи пулса на организацията, чрез измервания, които показват, дали служителите са доволни не само от своите ръководители, но и от своята работата и свързаните с нея преки и непреки задължения.

Трудно се измерва удовлетвореност , тъй като в най-добрия случай това не е еднозначно измерване.

Това проучване към служителите, трябва внимателно да се проектира, за да е добре адресирано към съответните фокус групи, след което да се приложи чрез правилна стратегия за обратна връзка и компанията от своя страна да определи, какво може да подобри.

С други думи, ние бихме могли да идентифицираме причините за неудовлетвореност на вашите служители в конкретни области и да комуникираме тези проблеми по най-добрия възможен начин за повишаване на мотивацията в цялата компания.

Обучение и развитие

Ние можем да направим оценка на служителите в компанията, за да определим вида на обучението и уменията, които те трябва да доразвият за правилно и ефикасно изпълнение на своите задължения. Въпреки че е важно служителите да притежават необходимите квалификация и умения, за да отговарят на нуждите на длъжността за която са наети, това невинаги е така. Обученията, насочени към вашите настоящи служители с опит в компанията, са различни от тези за новопостъпилите. Опитните ви хора ще са заинтересувани от обучения свързани с развитието им, новите членове на екипите ще имат нужда от правилен процес по въвеждане и време за адаптация.

Обученията са стратегия, която подобрява задържането на служителите и намалява текучеството в екипите.

Решаване на конфликти

На работното място възникват конфликти, независимо от това колко са доволни служителите от работата си, техните ръководители и техните колеги. Като се има предвид многообразието от стилове и начини на работа, от личности и нива на опит на служителите, разногласия неминуемо ще се случват. Тук е ролята на bestpractice и HR експертизата ни, да идентифицираме и разрешим тези конфликти между мениджър и служител или между двама служители и по този начин ефективно да възстановим положителните работни отношения.

Освен това, възможността за разрешаване на конфликти може да увеличи удовлетвореността на служителите и да увеличи морала на работното място.

Подобряване на производителността

Още една отговорност на стратегическия HR е разработването на системи за управление на ефективността. HR, заедно с мениджъра , може да създаде план, измерващ ефективността на служителите. Така служителите няма да се окажат на работни места, които не са подходящи за техния опит и умения. По този начин се избягва не само неудовлетвореността на служителите, но и се повишава доброто им представяне, ако в даден период ефективността им е била под очакванията на работодателя. Ниската ефективност на служителите е разход, който трябва своевременно да бъде оптимизиран.