УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

от Best Practice

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящето уведомление за поверителност „БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД“ предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД лични данни:

 • да имате достъп до Вашите лични данни, които БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 • да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД на нашия уебсайт, както и в нашия офис.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: с. Равно поле 2129, ул. Теменуга 11, Област София, община Елин Пелин, ел. поща: events@bestpractice.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни:

Явор Арнаудов, чрез следните координати: имейл: events@bestpractice.bg, Адрес: с. Равно поле 2129, ул. Теменуга 11, Област София, община Елин Пелин.

Обработване на Вашите лични данни в следните случаи: 

Записване за обучителни програми, курсове и тренинги. 

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • Фирма и позиция;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка и други;

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • Записване за участие в обучителни програми, курсове и тренинги;
 • Заплащане на такса за участие;
 • Изготвяне на индивидуални/персонализирани оферти за обучителни програми, курсове и тренинги;
 • Уведомяване за предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги по електронна поща и телефон.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • сключване и изпълнение на договор за обучителна програма, курс и тренинг;

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с:

 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати);
 • Подизпълнители, които предоставят услуги от името на БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД на или извън територията на Република България.

Лични данни обработвани през официалните ни сайтове: www.bestpractice.bg

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • Фирма, позиция;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Данни за Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане);
 • Други лични данни, в зависимост от въведената от Вас информация.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания;
 • За да можем да Ви предоставим обучителни програми, курсове и тренинги които предлагаме, съобразени с Вашите нужди;
 • За да обработим Вашето плащане;
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги, чрез телефонно обаждане, sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги.  
 • Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Други дружества в договорни правоотношения с БИЗНЕС ИНСАЙТ ООД.